Skip to content Skip to footer

LICZBA PODPISÓW: 31368

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski pomimo licznych protestów i wątpliwości natury społecznej i prawnej, 18 lutego 2020 roku podpisał Deklarację „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” (Karta LGBT). Zakłada ona ingerencję w programy nauczania w szkołach i wprowadzenie tzw. zajęć antydyskryminacyjnych będących niczym innym jak nauczaniem dzieci podejmowania praktyk seksualnych.

Dla dzieci w wieku 0 – 4 lata przewiduje się naukę o masturbacji, 9-latki mają się uczyć o tym, jak negocjować bezpieczny i przyjemny seks. Prezydent Stolicy zadeklarował także wprowadzenie do szkół obserwatorów ds. LGBT oraz wsparcie dla nauczycieli, którzy nawet wbrew woli reszty kadry pedagogicznej i rodziców chcą promować wśród uczniów homoseksualny styl życia.

Brak kompetencji do takich działań ze strony prezydenta Trzaskowskiego oraz rażąca niezgodność Karty LGBT z Konstytucją RP i prawem oświatowym wymagają konkretnych reakcji. Nie możemy pozostać bierni wobec tak karygodnego łamania praw i sumień polskich rodziców i dzieci.

Zwracamy się do Minister Edukacji Anny Zalewskiej o pilną kontrolę w warszawskich szkołach.

NIE dla propagandy LGBT w warszawskich szkołach! Petycja do Minister Edukacji Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister Edukacji!

W grudniu 2015 udzieliła Pani wywiadu, w którym wprost zadeklarowała Pani, że nie wpuści seksedukatorów do szkół.

Trzy lata później prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał Deklarację „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” (Karta LGBT) – nacechowany ideologicznie dokument zawierający szereg niepokojących zapowiedzi.

Wśród nich znajdują się postulaty bezpośredniej ingerencji ideologicznej w obszar edukacji i wychowania. Warszawskim szkołom zaleca się wprowadzenie tzw. „edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej”. Są to hasła niemal zawsze wykorzystywane przez polityczny ruch homoseksualny do indoktrynowania i seksualizacji dzieci i młodzieży, oferowania na zajęciach lekcyjnych treści antywychowawczych, m.in. poprzez przedstawianie normy i wynaturzenia jako równych sobie i oswajanie z perwersyjnymi praktykami seksualnymi. Karta LGBT zaleca także „otwartość na inicjatywy trzeciego sektora”, co stanowi otwarte zaproszenie organizacji zajmujących się seksualizacją dzieci do wchodzenia do szkół.

Szczególny niepokój budzi także program „Latarnik”. Zakłada on, że w każdej szkole przynajmniej jeden z pracowników ma zostać wyznaczony do wspierania i realizacji postulatów środowisk homoseksualnych. Osoba ta ma za zadanie m.in. popierać działania nauczycieli wprowadzających w życie postanowienia zawarte w Karcie LGBT. Jest to wywieranie bezpośredniej presji ideologicznej na grono pedagogiczne, młodzież szkolną i rodziców.

Mieszkańcy Warszawy zostali postawieni przed faktem dokonanym. Oto w placówkach edukacyjnych, do których uczęszczają ich dzieci, osoby niepożądane zyskują możliwość wpływania na proces edukacyjny w sposób skrajnie szkodliwy.

Pani Minister!

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe nadzór pedagogiczny nad placówkami edukacyjnymi sprawuje kurator oświaty, a minister edukacji może wydawać kuratorom na piśmie wiążące ich wytyczne i polecenia.

Wnoszę o zlecenie natychmiastowej kontroli w szkołach znajdujących się na terenie Warszawy i sprawdzenie, czy i w jaki sposób wprowadzana jest w nich w życie podpisana przez Rafała Trzaskowskiego Deklaracja „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+”. Wnoszę także o podjęcie wszelkich kroków niezbędnych do tego, aby zabezpieczyć warszawskie dzieci przed realizacją postulatów Karty LGBT.

Z poważaniem,

%%twój podpis%%Adresaci petycji: Pani Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska

Powiesz o tej petycji innym? Udostępnij dalej!

   

Jeśli uważasz, że treści na tej stronie są dobre i słuszne, prosimy – pomóż to kontynuować!

Wpisz 20, 30, 50 zł lub dowolną inną kwotę w poniższe okienko i wesprzyj projekt darowizną.

(zostaniesz przekierowany na stronę Tpay – operatora płatności)